KB Trepça

Mohim Përgjegjësie

Kufizimet e përgjegjësisë

Kjo faqe interneti u krijua me kujdesin maksimal. Megjithatë, KB Trepça nuk mund të garantojë që informacioni i dhënë nga palët e treta është pa gabime ose i saktë. KB Trepça rezervon të drejtën për të bërë ndryshime ose shtesa në informacionin e dhënë në çdo kohë pa njoftim paraprak. KB Trepça përjashton çdo përgjegjësi për dëmet që mund të lindin drejtpërdrejt ose tërthorazi nga ose në lidhje me aksesin, përdorimin, performancën ose pyetjet e kësaj faqeje interneti, dokumentet dhe instrumentet e vëna në dispozicion në këtë faqe interneti ose me lidhje me faqet e tjera të internetit. 

Faqja e KB Trepça mund të përmbajë materiale si Template, Fotografi, Video, Audio apo materiale te tjera grafike nga faqe të ndryshme si:
Shutterstock, Envato Elements, FreePik – Por që të gjitha materialet janë të blera dhe me pronësi të plotë të Kompanis Kreativzy (kompani që ka punuar dhe zhvilluar webfaqen e KB Trepça)

Kontakti:
Nëse ka ndonjë pyetje në lidhje me këtë mohim të përgjegjësisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e mëposhtëm.

kreativzy.com
[email protected]